WeWork Japan

    06.02.24

    Chia sẻ của khách hàng về văn phòng dịch vụ HANA Asia

    𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝐻𝐴𝑁𝐴 𝐴𝑠𝑖𝑎.  𝑇𝑢̛̀ 𝑡𝑎̣̂𝑛 đ𝑎́𝑦 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎́𝑚 𝑜̛𝑛 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 3 𝑛𝑎̆𝑚 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ ... Read more

    𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝐻𝐴𝑁𝐴 𝐴𝑠𝑖𝑎. 🥰
    𝑇𝑢̛̀ 𝑡𝑎̣̂𝑛 đ𝑎́𝑦 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎́𝑚 𝑜̛𝑛 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 3 𝑛𝑎̆𝑚 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑝, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑞𝑢𝑦́ 𝑏𝑎́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̃𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖.