WeWork Japan

    Văn phòng ảo là gì?

    Văn phòng ảo là văn phòng không có thực mà doanh nghiệp chỉ sử dụng địa chỉ của tòa nhà để đăng kí giấy phép kinh doanh, dùng làm trụ sở văn phòng thay thế cho văn phòng cố định hoặc các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất muốn dùng địa … Read more